• I. Słowniczek (użyte w Regulaminie pojęcia)
  • 1.1. Klient - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub wykonująca wolny zawód, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy zakupowej.
  • 1.2. Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
  • 1.3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)
  • 1.4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zakupowej.
  • 1.5. Platforma zakupowa - serwis internetowy dostępny pod adresem butikbueno.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
  • 1.6. Towar - produkty prezentowane na stronach Platformy zakupowej.
  • 1.7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy BUENO Sp. z o.o. ul. Kazimierza Górskiego 2 81-304 Gdynia NIP 586-229-47-52 REGON 360771945 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Platformy zakupowej oraz maila Klienta.
  • 1.8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. (Dz. U. z 2014 r. poz.827).
  • 1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1422 ze zm.).
  • 1.10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, cenę i ilość Towaru.
  • 1.11. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • 1.12. Czas realizacji Zamówienia - czas od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili przekazania Towaru przewoźnikowi określony liczbą dni roboczych.
 • II. Postanowienia ogólne
  • 2.1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy zakupowej , warunki i zasady składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży.
  • 2.2. Platforma zakupowa prowadzona jest przez BUENO Sp. z o.o. ul. Kazimierza Górskiego 2 81-304 Gdynia NIP 586-229-47-52 REGON 360771945
  • 2.3. Korzystanie z Platformy zakupowej wymaga użycia komputera lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową w aktualnej wersji z włączoną obsługą Java script.
  • 2.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
  • 2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu butikbueno.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  • 2.6. Informacje o Towarach podane na stronach Platformy zakupowej.
  • 2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • III. Zasady korzystania z Platformy zakupowej i zawarcia Umowy sprzedaży
  • 3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy zakupowej należy wejść na stronę internetową butikbueno.pl, dokonać wyboru Towarów poprzez podanie ich ilości a następnie podejmować kolejne czynności w oparciu o informacje podane na stronie.
  • 3.2. Ilość pozycji przygotowywanego Zamówienia, ilość Towarów oraz ich wartość brutto (wraz z podatkiem VAT) widoczna jest w zakładce Koszyk
  • 3.3. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu lub je anulować bez żadnych ograniczeń do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam i płacę". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Konsultantem mailowo lub telefonicznie po zweryfikowaniu Klienta jako osoby zamawiającej z wyjątkiem odstąpienia od zawartej już umowy co wymaga formy pisemnej.
  • 3.4. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych, wyświetlone zostanie podsumowanie przygotowanego Zamówienia zawierające następujące istotne informacje:
   • a.) wybrane Towary, jednostki miary, ilości i ceny jednostkowe
   • b.) wartość poszczególnych pozycji oraz łączna wartość Towarów w cenach netto i brutto
   • c.) metoda płatności,
   • d.) sposób dostawy,
   • e.) koszt dostawy,
   • f.) łączna wartość zamówienia.
  • 3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
  • 3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z BUENO Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  • 3.7. Przesłanie Zamówienia zostaje potwierdzone automatycznym mailem zatytułowanym "Rejestracja zamówienia nr ... ".
  • 3.8. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail "Rejestracja zamówienia nr…".
  • 3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 • IV. Dostawa
  • 4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa sie pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  • 4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem BUENO Sp. z o.o. , przesyłką kurierską, pocztową lub Klient odbiera Towary osobiście.
  • 4.3. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Cennik podstawowy dotyczy paczek typowych, gdy suma trzech wymiarów nie przekracza 180 cm. Koszty dostawy wynoszą dla przesyłek o wymiarach nie większych niż 0,18 m3 lub o wadze nie większej niż 30 kg 15,00 zł. plus 23%vat to jest 18,45 zł. Klient otrzymuje potwierdzenie kosztów dostawy w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji.
  • 4.4. Termin realizacji dostawy wynosi w zależności od zamawianych artykułów od 1 do 31 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
  • 4.5. Wraz z dostawą Klient otrzymuje dowód sprzedaży w postaci faktury lub paragonu.
 • V. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
  • 5.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 7 dni
  • 5.2. Termin 7-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru
  • 5.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
   BUENO Sp. z o.o. , ul. Kazimierza Górskiego 2 , 81-304 Gdynia z dopiskiem “Zwrot”
  • 5.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  • 5.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 • VI. Reklamacje dotyczące Towarów
  • 6.1. BUENO Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  • 6.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@butikbueno.pl. BUENO Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  • 6.3. BUENO Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 • VII. Postanowienia końcowe
  • 7.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BUENO Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  • 7.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BUENO Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
  • 7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.